Optocht

Uitslag Jeugdoptocht maandag 4 maart 2019

INDIVIDUELEN
1 Loïs en Zoë De Plakkertjes
2 Marsmello – Kienehoef Met de carnaval gaan we door het lint als de marsh walk begint
3 Daan en Bas Ik ben een koekenbakker en koekjesmonster helpt hem van zijn koekjes af
KLEINE LOOPGROEP
1 Wa’n lekker jong Wa’n lekker jong!
GROTE LOOPGROEP
1 De spetterende vitamini’s – BSO de Dommelclub Spetterende vitaminí’s
2 Basisschool Dommelrode Dommelrode is mè carnaval spetterend
KLEINE WAGENS ( kleiner dan 2 meter )
1 De Maatjes We trekke carnaval un bietje vort
2 Dieke en Lola Carnaval wordt onijs leuk
WAGENS ( van 2 tot 4 meter )
1 Rick, Thijs, Ties, Rens, Bram, Karlijn, Liza, Maud Met Rembrandt in ons lesboek, spetteren wij nu ook op een doek
2 Rein, Joep, Juul, Mirthe, Tim, Keano Wij zijn om op te vreten
GROTE WAGENS ( groter dan 4 meter )
1 Tygo, Frens, Milan, Len, Sira, Wibe De 2e generatie Daltons
2 Diek, Loek, Mees, Guus, Janne, Saar, Luuk, Liam, Indy, Joeri, Jelt, Noud, Fenne, Niek, Zjuul Wij zijn fan van adjudant Lenn

 

 

JEUGDOPTOCHT 2019 maandag 4 maart 14.11 uur

Download hier het inschrijfformulier voor de jeugdoptocht 2019
2019 jeugdptocht

REGLEMENT VOOR DE DEELNEMERS AAN DE JEUGDOPTOCHT IN PAPGAT 2019

Doelstelling

Het doel van dit reglement is om de jaarlijkse jeugdoptocht in Papgat op een carnavaleske, veilige en sportieve manier te laten verlopen.

Een doelstelling die door het reglement zelf niet kan worden gegarandeerd, maar wel door de naleving van dit reglement door de deelnemers aan de optocht.

Artikel 1; algemeen

 • Stichting Jeugdcarnaval heeft o.a. tot doel het bevorderen en het organiseren van de jeugdoptocht in Sint-Oedenrode (Papgat).
 • De jeugdoptocht (verder te noemen de optocht) is een optocht van carnavaleske uitbeeldingen die jaarlijks op maandagmiddag wordt gehouden in Sint-Oedenrode vanaf 14.11 uur tot en met het moment dat de laatste uitbeelding de eindbestemming van de optocht heeft bereikt.
 • Deelnemer aan de optocht is degene die door voorafgaande inschrijving aan de optocht deelneemt. Deelnemers dienen zicht onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement te houden.
 • Iedere deelnemer die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houdt, kan van deelneming aan de optocht worden uitgesloten c.q. kan uit de optocht worden verwijderd.
 • De beslissing tot uitsluiting c.q. verwijdering wordt uitsluitend genomen door Stichting Jeugdcarnaval is bindend en treedt onmiddellijk in werking.

Artikel 2; aansprakelijkheid en verzekering

2.1       De deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.

 Artikel 3; deelname

3.1       De deelname aan de optocht is gratis en staat voor iedereen open die jonger is dan 16 jaar. Personen ouder dan 16 jaar kunnen uitsluitend deelnemen aan de optocht als deelnemer van een groep met een meerderheid aan jeugd.

3.2       De deelname geschiedt door het tijdig invullen en inleveren van het inschrijfformulier bij de inschrijfpost dat is op het plein voor het gemeentehuis. Het inschrijfformulier kan men downloaden van de website of zijn bij de inschrijfpost aanwezig. De inschrijfpost is vanaf 13.00 uur geopend.

3.3       Stichting Jeugdcarnaval beslist of deelname kan plaatsvinden en in welke categorie de deelnemer wordt geplaatst.

3.4       De deelnemer kan worden geplaatst in een van de volgende categorieën:

 • Individueel (1 t/m 3 personen)
 • Kleine loopgroep (4 t/m 10 personen)
 • Grote loopgroep ( 11 of meer personen)
 • Kleine wagens ( wagen/skelter kleiner dan 2 meter)
 • Wagens (wagen/skelter van 2 tot 4 meter)
 • Grote wagens (wagen groter dan 4 meter)

 Artikel 4; Uitvoering/uitbeeldingen

4.1       Iedere deelnemer dient zijn of haar uitbeelding af te stemmen op de normaal te stellen eisen van maatschappelijk fatsoen. Indien een uitbeelding of deelnemer niet als fatsoenlijk kan worden aangemerkt, wordt door Stichting Jeugdcarnaval een startverbod gegeven c.q. wordt de uitbeelding of deelnemer onmiddellijk uit de optocht verwijderd.

4.2       De bestuurder dient te voldoen aan de wettelijke eisen om het voertuig te mogen besturen. Deelnemende motorvoertuigen dienen tenminste verzekerd te zijn in de vorm van Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen.

4.3       Uitvoering/opbouw voertuigen:

 • Geen (draaiende) onderdelen boven het publiek
 • Ronddraaiende elementen en aandrijvingen dienen op deugdelijke en veilige wijze te zijn afgeschermd.
 • De hoogte moet in verhouding zijn tot de breedte in verband met kantelgevaar.
 • De wagens moeten zodanig geconstrueerd zijn dat er geen sprake kan zijn van verlies van materiaal.
 • Bij ieder wiel moet een persoon lopen ter bescherming. Als dit niet gebeurt dan zijn wij genoodzaakt om het voertuig uit de optocht te halen.
 • De uitlaat van aggregaat en de uitlaat van het trekkend voertuig dient vrij te blijven van stoffering en versiering, hete onderdelen dienen afgeschermd te worden met materiaal dat niet brandbaar is (bijv. gipsplaat). Gebruik van (open) vuur(werk) is niet toegestaan.
 • Bij wagens welke personen vervoeren moet een deugdelijke railing ter beveiliging aangebracht zijn.
 • Indien het voertuig mechanisch wordt aangedreven door middel van elektra dient het mechanisme te worden uitgevoerd met een dodemanskop.
 • De uitbeelding dient qua draaicirkel en hoogte onderkant wagen in staat te zijn de route moeiteloos te kunnen nemen.

4.4       Geluidsinstallatie

 • Gebruik van geluidsapparatuur is uitsluitend toegestaan gedurende de deelname aan de optocht, alsmede 90 minuten voor aanvang en 90 minuten na afloop van de optocht.
 • Bij gebruik van een geluidsinstallatie dient het geluidsvolume dusdanig te worden geregeld dat dit geen schade aan het gehoor kan veroorzaken. Het geluidsniveau mag maximaal 85 dB bedragen op 10 meter van de wagen gemeten.
 • Explosiesimulators en confettikanonnen mogen niet meer dan 85 dB geluid produceren.
 • Het is verboden alarmpistolen, vuurwerk of losse flodders te gebruiken.

4.5       Gasflessen

 • Gasflessen moet goedgekeurd zijn door het stoomwezen.
 • De juiste slangen dienen gemonteerd te zijn op de gasflessen (propaanfles met propaanslang (oranje) met slangklem bevestigd. Butaanfles met butaanslang (zwart) zonder slangklem bevestigd. De propaanslangen mogen niet ouder zijn dan 3 jaar en de butaanslangen niet ouder dan 2 jaar.
 • De reduceerinrichting moet deugdelijk zijn.
 • De gasflessen mogen alleen in rechtopstaande positie worden aangesloten en gebruikt en dienen deugdelijk geborgd te zijn. De ruimte waarin de gasflessen staan dient bovendien goed geventileerd te zijn (deugdelijk belucht en ontlucht).

4.6       Aggregaten

 • Het aggregaat moet voorzien zijn van de deugdelijke isolatiebewaking.
 • Het aggregaat dient vrij opgesteld te zijn in een goed geventileerde ruimte (deugdelijk belucht en ontlucht) zodat rook en warmte goed weg kunnen en deze dient afgeschermd te worden met een ontbrandbaar materiaal. (gips)
 • Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd. Deze moeten geborgen zijn in deugdelijke, speciaal daartoe bestemde, houder en worden opgeslagen in een goed geventileerde omgeving.
 • De voorraad brandbare vloeistof mag niet in de omgeving bij het aggregaat worden opgeslagen.
 • Het bijvullen van aggregaten tijdens deelname aan de optocht is in geen geval toegestaan. Eventueel vullen dient voor aanvang van de optocht te geschieden.
 • Kabels en snoeren moeten deugdelijk zijn (onbeschadigd) en correct aangesloten met een deugdelijke stekker. Het geheel dient bovendien goed afgezekerd te zijn.
 • Alle kabels en snoeren dienen deugdelijk te zijn bevestigd met bandjes/tire-rips zodat voorkomen wordt dat elektrakabels als struikeldraad gaan fungeren, gaan hangen of los over de grond slepen en daardoor beschadigd raken.
 • Bij een zelfrijdend voertuig komt het aggregaat/compressor in een loss kar achter het voertuig. Bij een getrokken voertuig mag dit op de neus/front van het trekkend voertuig.

4.7       Brandblusmiddelen

 • De wagens dienen een sleepkabel en deugdelijk brandblusapparatuur en toebehoren (o.a. brand blusdeken, koolmonoxidemelder) mee te voeren en dienen ervoor te zorgen dat deze direct voor gebruik beschikbaar zijn.
 • Op elke wagen moet ten minste 1 goedgekeurd blusmiddel met een minimale inhoud van 6 kg (poeder of sproeischuim) aanwezig te zijn.
 • Indien er gebruik gemaakt wordt van een aggregaat of van gasflessen dient per aggregaat een blusmiddel aanwezig te zijn met een minimale inhoud van 6 kg (poeder of sproeischuim)
 • De brandblusmiddelen moeten zichtbaar zijn en onbelemmerd toegankelijk. Montage op de trekstang heeft voorkeur.

4.8       Rondstrooien van goederen

 • Het is niet toegestaan om goederen vanaf carnavalswagen naar beneden te gooien. Dit in verband met het gevaar dat mensen onder carnavalswagens terechtkomen.
 • Wij willen u erop wijzen dat in het kader van afval en de daaraan verbonden schoonmaakwerkzaamheden het gebruik van confetti en ander strooimiddel vanaf de carnavalswagen tot een minimum beperkt dient te worden.
 • Er mag voor, tijdens en na de optocht geen stro of ander onveilig en/of brandbevorderend materiaal of onnodig vervuilend materiaal worden verspreid.
 • Glas mag niet worden gebruikt. Gebruik een alternatief, bijv. plastic. Het opzettelijk breken van glas en het verspreiden daarvan op de openbare weg, zal niet worden toegelaten.

4.9       Het is te allen tijde verboden aan de optocht deel te nemen met een reclamewagen

Artikel 5; route

5.1       De deelnemer en zijn of haar uitbeelding dient de route in zijn geheel uit te lopen/rijden, dat wil zeggen van opstelplaats tot en met het einde van de route (op de markt).

5.2       De deelnemers dienen de aanwijzingen van de politie, EHBO, brandweer, verkeersregelaars en jeugdstichting onmiddellijk en strikt op te volgen en alle door hen gewenste medewerking te verlenen.

5.3       De route wordt jaarlijks op de website van Stichting Jeugdcarnaval vermeld.

5.4       De deelnemers dienen zich op de maandag van de optocht tussen 13.00 uur en 14.00 uur op te stellen in de Laan van Mariëndael voor het gemeentehuis.

5.5       De deelnemers hoeven niet op volgorde van nummer te lopen.

5.6       De optocht vertrekt om 14.11 uur. Deelnemers die zich te laat opstellen worden van deelname uitgesloten.

5.7       Na afloop van de optocht kunnen de deelnemers hun attributen/wagen of skelter op de markt plaatsen. Het is voor eigen risico.

 Artikel 6; beoordeling en prijsuitreiking

6.1       Een jury beoordeelt alle deelnemers van de optocht en wordt samengesteld door Stichting Jeugdcarnaval.

6.2       De jury bestaat uit 5 personen.

6.3       De jury geeft per hierboven onder 3.4 weergegeven categorie een beoordeling.

6.4       De jury hanteert de volgende beoordelingsnormen:

 • Het idee
 • Het carnavaleske
 • De afwerking

6.5       Elk jurylid geeft voor de beoordelingnormen een punt van 0 tot 100

6.6       De Stichting Jeugdcarnaval bepaalt per jaar het aantal en de hoogte van de uit te reiken prijzen.

6.7       De bekendmaking en de uitreiking van de prijzen vindt na de optocht plaats op dezelfde maandag om ongeveer 16.30 uur in de jeugdtent op de markt. Tevens zal de volledige uitslag van de optocht op dezelfde maandag schriftelijke bekend worden gemaakt op de website van de jeugdstichting (www.jeugd-carnaval.nl) en in de regionale weekbladen en lokale omroep.

6.8       De uitslag van de jury is bindend. De puntentoekenning door de individuele juryleden is geheim.

Artikel 7; slotbepaling

7.1       In alle gevallen waarin de bepalingen van dit reglement niet voorzien, beslist de Stichting Jeugdcarnaval.

UITSLAG JEUGDOPTOCHT 12 FEBRUARI 2018

INDIVIDUEEL
1 Julian van Hamond Na 10 jaar kinderoptocht ga ik verklappen, ik ga kappen 405
2 Amber en Indy – Odaschool JA ik ben zo gek als een deur NEE dat komt nooit meer goed 378
3 Daan en Bas Smolders Boef en Politie 370
KLEINE LOOPGROEP
1 Groep 3-4 Odaschool

Nyncke, Lars, Evi, Anne, Marit, Liam, Suus, Justin

Feest 449
2 Groep 3a BS Eerschot

Gijs, Mats, Tijmen, Nynke, Wout

Indianen 389
3 De control freaks Wellie veine ut wilde westen mar so so

Wellie speule liever op dun Nintendo

385
GROTE LOOPGROEP
1 Groep 4a BS Eerschot Op ons stalen ros gaat groep 4a helemaal los 403
2 De Rooise Sterren Knallen met Carnavallen 384
KLEINE WAGENS ( KLEINER DAN 2 METER )
1 Lukas en Sjors Wanne Spek-Takel 414
2 Gastouderopvang Makkie Wild, wild, west

Bij Makkie voelen we ons ( opper) best

410
3 Meike en Sanne Carnaval is een Spektakel 407
GROTE WAGENS
1 BS Eerschot

Jurre, Liza, Jens, Luuk, Sam, Lonneke, Maaike, Veerle, Mara, Karlijn, Sven, Lena, Thijs, Rick, Ties, Rens, Pieter, Tijn, Kay, Lukas

Nog efkes en we knallen BS Eerschot uit! 420
2 De Rooise Feestgangers In het Rooise Wilde Westen schitteren wij het beste 377

 

 

 

bekijk hier de foto’s van de optocht 2017

 

 

 

JEUGDOPTOCHT 2016 maandag 8 februari 14.11 uur

Uitslag jeugdoptocht maandag 8 februari 2016

Door weersomstandigheden is de optocht helaas niet doorgegaan.

Beoordeling  is tijdens de inschrijving/opstelling bij het gemeentehuis gedaan en daarom konden we toch prijzen uitdelen.

Individueel ( kleine groepen 1 t/m 3 personen )
1 Konijn uit hoge hoed tovert snoepgoed Lisa
2 Vandaag bakken we er niks van Julian, Cas, Olaf
3 Bol van de lol Lynn
4 De Smileys Dries, Sem, Vince
5 Met dees dagen staon wij rood op de bank Mexxim, Britt
6 Oranje raakt geen bal, dus vieren we nu carnaval Gijs, Menno, Kurt
Kleine loopgroep ( loopgroep 4 t/m 10 personen )
1 Dees jaor hangt groep 3 / 4 de clown uit Ties, Rens, Rick, Bram, Robin, Eline, Kay, Bilguisa, Jaylen

Bs Eerschot groep 3/4b

2 Wij bakken ze bruin deez carnaval Tijn, Hein, Job, Pieter, Rianne, Rianne, Esmee, Veerle, Jasper

Bs Eerschot groep 4a

3 Wellie zen de misbaksels van Irsend Bs Eerschot groep 7
4 Schots en scheef bakken wij een cupcake op dreef Schotse cupcake bakkers
5 Wij bakken er mee carnaval niks van in ’t verkeer Bs Eerschot groep 6a
6 Dit hebben wij ervan gebakken Bs Eerschot groep 3a
7 Als heel papgat bakt zorgen wij dat het op rolletjes loopt Maud, Brit, Nikki, Wiep
Grote loopgroep ( loopgroep 11 of meer personen )
1 Wellie bakken nu met zovelen, dat we het wel uit moeten delen Bs Eerschot groep 1 / 2 abc
2 Wij spoken heel wat uit op de BSO Kinderdagverblijf Humanitas
Kleine wagens ( kleiner dan 2 meter )
1 Rock in Rooi Yade en Yenthe
2 Wij bakken er niks van Sam, Thijs, Mitch, Sito, Jens

Bs Dommelrode groep 6

3 Ôk wellie bakke er iets van Job en Stan
4 De hockeyballen gaan carnavallen Janske, Suus, Emma, Josephine, Lonneke, Eva
5 “halve bak” Luuk en Timon
Wagens ( van 2 tot 4 meter )
1 Groep 8 van bs Eerschot on tour, mi dees security is carnaval veilig en stoer Bs Eerschot groep 8
2 Bier drinken mogen wij pas over een jaar of vier, tot dan bezorgen wij het bier Rens, Rik, Thomas

De Bosbouwers

3 Wij slaan onze slag met onze room Martijn, Rens, Kylian, Thijn, Thijs, Job, Tom
Grote wagens ( groter dan 4 meter )
1 Wij groentjes knallen de optocht door De losse flodders
2 Koss, wij houwen nie van bakke, komde in onze feesttent durzakke? De snotneuzen

 

 

Uitslag Jeugdoptocht 2015

 

Grote wagens ( groter dan 4 meter)
1e prijs Mi veul plezier en goei zin stuiteren   wellie de carnaval in CV de Snotneuzen Roel, Mirthe, Rens, Sanne, Nikki,   Luuk, Joep, Niels, Meike
2e prijs Met een schot in de roos gaat de   carnaval loos De Eerschotjes Niels, Wesley, Roel
3e prijs Indianen en Supergirls Vriendinnengroep BS Eerschot
4e prijs Sprookjestrein De Springveertjes BS de Springplank
Wagens ( 2 tot 4 )
1e prijs Kar na kar na kar na kar met   kar-na-val Timon, Luuk, Menno, Luuk, Sjoerd
2e prijs We duiken de tent in Sanne,Hannah,   Birte, Mirthe, Yvon, Fenne, Yasmin, Meda
3e prijs Wij doen een moord voor carnaval TankieGroep 5 BS Dommelrode Sito,   Thijs, Mitch, Sam, Jens
4e prijs Onze boot gaat snel, daarmee redden we   Papgat wel Thijn, Martijn, Jan, Kylian, Rens,   Tom, Bauke
Kleine wagens ( kleiner dan 2 m. )
1e prijs Kakelbont Papgat rond Yentle, Yada
2e prijs Wij feesten door op het carnavalsspoor Lisa, Renske, Yvet
3e prijs De Rooise Rockers duiken Rooi in De Rooise Rockers
4e prijs Wellie zien ( delfts ) blaauw van de   koouw Roos, Loes, Finn
5e prijs Star Wa(r)s Vince, Rick, Mees
Grote loopgroepen ( 11 of meer   personen )
1e prijs Mi Carnaval gaan wellie tekeer en   stuiteren dees daag op en neer Groep 1/2B BS Eerschot
2e prijs Mi Carnaval duike wellie er op los! Groep 1/2A BS Eerschot
3e prijs ’t Geet loos, schot in de Roos De Eerschotjes
4e prijs We mixen de meiden van groep 6 Mix-ed groep BS Kienehoef
Kleine loopgroepen ( 4 t/m 10 personen   )
1e prijs Mi ons en Jill wordt alles veul   skôner! Meiden groep 5A BS Eerschot Zoë, Liza, Maaike, Maud, Elzey, Veerle
2e prijs Wellie stuiteren dees carnaval door! De Stuiterballen meiden
3e prijs Wij gaan in het legergroen en prins   Job beschermen is wat we doen! De cupcake-groep Famke, Daniek, Meike, Romy, Floor,   Pleun, Roos, Willemijn, Anoek, Kim
4e prijs De Rooyse Donders
Loopgroep / individueel ( 1 t/m 3   personen
1e prijs Maik de Boer en Maike de Boerin Chris Leijtens, Emma v Boekel
2e prijs Volgend jaar zijn we beter Mexim Bank,
Britt vd Oever
3e prijs Opzij, opzij, opzij de DIVA’s komen   voorbij Hilke vd Biggelaar,  Roos Vd Laar
4e prijs De fistbiste gaon ût hun dak Job en Stan Rijkers
5e prijs Ik zit op zwart zaad Gus Leijtens