Optocht

UITSLAG JEUGDOPTOCHT MAANDAG 24 FEBRUARI 2020
 
1 Bodypeen(t) Meike en Aniek
2 Ik sla alles in (n)nootjes Tijn Leduc
3 Ik ben bekend van tv. Anoek van Damme
KLEINE LOOPGROEP
1 Humankind felicteert BSO Dommelclub
2 Dierencarnaval Nyncke, Evi, Renske, Amber
3 Confetti banaan Oda school groep 5/6 B
GROTE LOOPGROEP
1 Je hebt geen superkrachten nodig om een superheld te zijn Powergirls van de Kienehoef
2 Het is pas feest als groep 7 is geweest Groep 7 basisschool Kienehoef
3 Vur ons gin gelal. Wij rocken met carnaval CV de Kruugeniers
4 Van sporten in de Meierij word je blij De sportgirls
KLEINE WAGENS ( kleiner dan 2 meter )
1 Papgat kan op ons bouwen, wellie zen kloar vur de volgende 55 joar Eerschot on tour
2 Superhelden on air Jim Raaijmakens en Thijmen Hiddink
3 Disco met dj Ties  Vink en Anne Dekker
GROTE WAGENS ( groter dan 4 meter )
1 Ruimte voor ruimte “uforisch carnaval” CV de makke lammetjes
SCHOLENPRIJS – WISSELBEKER –
Basisschool de Kienehoef                              Het is pas feest als groep 7 is geweest

 

REGLEMENT VOOR DE DEELNEMERS AAN DE JEUGDOPTOCHT IN PAPGAT 2020

Doelstelling

Het doel van dit reglement is om de jaarlijkse jeugdoptocht in Papgat op een carnavaleske, veilige en sportieve manier te laten verlopen.

Een doelstelling die door het reglement zelf niet kan worden gegarandeerd, maar wel door de naleving van dit reglement door de deelnemers aan de optocht.

Artikel 1; algemeen

 • Stichting Jeugdcarnaval heeft o.a. tot doel het bevorderen en het organiseren van de jeugdoptocht in Sint-Oedenrode (Papgat).
 • De jeugdoptocht (verder te noemen de optocht) is een optocht van carnavaleske uitbeeldingen die jaarlijks op maandagmiddag wordt gehouden in Sint-Oedenrode vanaf 14.11 uur tot en met het moment dat de laatste uitbeelding de eindbestemming van de optocht heeft bereikt.
 • Deelnemer aan de optocht is degene die door voorafgaande inschrijving aan de optocht deelneemt. Deelnemers dienen zicht onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement te houden.
 • Iedere deelnemer die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houdt, kan van deelneming aan de optocht worden uitgesloten c.q. kan uit de optocht worden verwijderd.
 • De beslissing tot uitsluiting c.q. verwijdering wordt uitsluitend genomen door Stichting Jeugdcarnaval is bindend en treedt onmiddellijk in werking.

Artikel 2; aansprakelijkheid en verzekering

2.1       De deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.

 Artikel 3; deelname

3.1       De deelname aan de optocht is gratis en staat voor iedereen open die jonger is dan 16 jaar. Personen ouder dan 16 jaar kunnen uitsluitend deelnemen aan de optocht als deelnemer van een groep met een meerderheid aan jeugd.

3.2       De deelname geschiedt door het tijdig invullen en inleveren van het inschrijfformulier bij de inschrijfpost dat is op het plein voor het gemeentehuis. Het inschrijfformulier kan men downloaden van de website of zijn bij de inschrijfpost aanwezig. De inschrijfpost is vanaf 13.00 uur geopend.

3.3       Stichting Jeugdcarnaval beslist of deelname kan plaatsvinden en in welke categorie de deelnemer wordt geplaatst.

3.4       De deelnemer kan worden geplaatst in een van de volgende categorieën:

 • Individueel (1 t/m 3 personen)
 • Kleine loopgroep (4 t/m 10 personen)
 • Grote loopgroep ( 11 of meer personen)
 • Kleine wagens ( wagen/skelter kleiner dan 2 meter)
 • Wagens (wagen/skelter van 2 tot 4 meter)
 • Grote wagens (wagen groter dan 4 meter)

 Artikel 4; Uitvoering/uitbeeldingen

4.1       Iedere deelnemer dient zijn of haar uitbeelding af te stemmen op de normaal te stellen eisen van maatschappelijk fatsoen. Indien een uitbeelding of deelnemer niet als fatsoenlijk kan worden aangemerkt, wordt door Stichting Jeugdcarnaval een startverbod gegeven c.q. wordt de uitbeelding of deelnemer onmiddellijk uit de optocht verwijderd.

4.2       De bestuurder dient te voldoen aan de wettelijke eisen om het voertuig te mogen besturen. Deelnemende motorvoertuigen dienen tenminste verzekerd te zijn in de vorm van Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen.

4.3       Uitvoering/opbouw voertuigen:

 • Geen (draaiende) onderdelen boven het publiek
 • Ronddraaiende elementen en aandrijvingen dienen op deugdelijke en veilige wijze te zijn afgeschermd.
 • De hoogte moet in verhouding zijn tot de breedte in verband met kantelgevaar.
 • De wagens moeten zodanig geconstrueerd zijn dat er geen sprake kan zijn van verlies van materiaal.
 • Bij ieder wiel moet een persoon lopen ter bescherming. Als dit niet gebeurt dan zijn wij genoodzaakt om het voertuig uit de optocht te halen.
 • De uitlaat van aggregaat en de uitlaat van het trekkend voertuig dient vrij te blijven van stoffering en versiering, hete onderdelen dienen afgeschermd te worden met materiaal dat niet brandbaar is (bijv. gipsplaat). Gebruik van (open) vuur(werk) is niet toegestaan.
 • Bij wagens welke personen vervoeren moet een deugdelijke railing ter beveiliging aangebracht zijn.
 • Indien het voertuig mechanisch wordt aangedreven door middel van elektra dient het mechanisme te worden uitgevoerd met een dodemanskop.
 • De uitbeelding dient qua draaicirkel en hoogte onderkant wagen in staat te zijn de route moeiteloos te kunnen nemen.

4.4       Geluidsinstallatie

 • Gebruik van geluidsapparatuur is uitsluitend toegestaan gedurende de deelname aan de optocht, alsmede 90 minuten voor aanvang en 90 minuten na afloop van de optocht.
 • Bij gebruik van een geluidsinstallatie dient het geluidsvolume dusdanig te worden geregeld dat dit geen schade aan het gehoor kan veroorzaken. Het geluidsniveau mag maximaal 85 dB bedragen op 10 meter van de wagen gemeten.
 • Explosiesimulators en confettikanonnen mogen niet meer dan 85 dB geluid produceren.
 • Het is verboden alarmpistolen, vuurwerk of losse flodders te gebruiken.

4.5       Gasflessen

 • Gasflessen moet goedgekeurd zijn door het stoomwezen.
 • De juiste slangen dienen gemonteerd te zijn op de gasflessen (propaanfles met propaanslang (oranje) met slangklem bevestigd. Butaanfles met butaanslang (zwart) zonder slangklem bevestigd. De propaanslangen mogen niet ouder zijn dan 3 jaar en de butaanslangen niet ouder dan 2 jaar.
 • De reduceerinrichting moet deugdelijk zijn.
 • De gasflessen mogen alleen in rechtopstaande positie worden aangesloten en gebruikt en dienen deugdelijk geborgd te zijn. De ruimte waarin de gasflessen staan dient bovendien goed geventileerd te zijn (deugdelijk belucht en ontlucht).

4.6       Aggregaten

 • Het aggregaat moet voorzien zijn van de deugdelijke isolatiebewaking.
 • Het aggregaat dient vrij opgesteld te zijn in een goed geventileerde ruimte (deugdelijk belucht en ontlucht) zodat rook en warmte goed weg kunnen en deze dient afgeschermd te worden met een ontbrandbaar materiaal. (gips)
 • Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd. Deze moeten geborgen zijn in deugdelijke, speciaal daartoe bestemde, houder en worden opgeslagen in een goed geventileerde omgeving.
 • De voorraad brandbare vloeistof mag niet in de omgeving bij het aggregaat worden opgeslagen.
 • Het bijvullen van aggregaten tijdens deelname aan de optocht is in geen geval toegestaan. Eventueel vullen dient voor aanvang van de optocht te geschieden.
 • Kabels en snoeren moeten deugdelijk zijn (onbeschadigd) en correct aangesloten met een deugdelijke stekker. Het geheel dient bovendien goed afgezekerd te zijn.
 • Alle kabels en snoeren dienen deugdelijk te zijn bevestigd met bandjes/tire-rips zodat voorkomen wordt dat elektrakabels als struikeldraad gaan fungeren, gaan hangen of los over de grond slepen en daardoor beschadigd raken.
 • Bij een zelfrijdend voertuig komt het aggregaat/compressor in een loss kar achter het voertuig. Bij een getrokken voertuig mag dit op de neus/front van het trekkend voertuig.

4.7       Brandblusmiddelen

 • De wagens dienen een sleepkabel en deugdelijk brandblusapparatuur en toebehoren (o.a. brand blusdeken, koolmonoxidemelder) mee te voeren en dienen ervoor te zorgen dat deze direct voor gebruik beschikbaar zijn.
 • Op elke wagen moet ten minste 1 goedgekeurd blusmiddel met een minimale inhoud van 6 kg (poeder of sproeischuim) aanwezig te zijn.
 • Indien er gebruik gemaakt wordt van een aggregaat of van gasflessen dient per aggregaat een blusmiddel aanwezig te zijn met een minimale inhoud van 6 kg (poeder of sproeischuim)
 • De brandblusmiddelen moeten zichtbaar zijn en onbelemmerd toegankelijk. Montage op de trekstang heeft voorkeur.

4.8       Rondstrooien van goederen

 • Het is niet toegestaan om goederen vanaf carnavalswagen naar beneden te gooien. Dit in verband met het gevaar dat mensen onder carnavalswagens terechtkomen.
 • Wij willen u erop wijzen dat in het kader van afval en de daaraan verbonden schoonmaakwerkzaamheden het gebruik van confetti en ander strooimiddel vanaf de carnavalswagen tot een minimum beperkt dient te worden.
 • Er mag voor, tijdens en na de optocht geen stro of ander onveilig en/of brandbevorderend materiaal of onnodig vervuilend materiaal worden verspreid.
 • Glas mag niet worden gebruikt. Gebruik een alternatief, bijv. plastic. Het opzettelijk breken van glas en het verspreiden daarvan op de openbare weg, zal niet worden toegelaten.

4.9       Het is te allen tijde verboden aan de optocht deel te nemen met een reclamewagen

Artikel 5; route

5.1       De deelnemer en zijn of haar uitbeelding dient de route in zijn geheel uit te lopen/rijden, dat wil zeggen van opstelplaats tot en met het einde van de route (op de markt).

5.2       De deelnemers dienen de aanwijzingen van de politie, EHBO, brandweer, verkeersregelaars en jeugdstichting onmiddellijk en strikt op te volgen en alle door hen gewenste medewerking te verlenen.

5.3       De route wordt jaarlijks op de website van Stichting Jeugdcarnaval vermeld.

5.4       De deelnemers dienen zich op de maandag van de optocht tussen 13.00 uur en 14.00 uur op te stellen in de Laan van Mariëndael voor het gemeentehuis.

5.5       De deelnemers hoeven niet op volgorde van nummer te lopen.

5.6       De optocht vertrekt om 14.11 uur. Deelnemers die zich te laat opstellen worden van deelname uitgesloten.

5.7       Na afloop van de optocht kunnen de deelnemers hun attributen/wagen of skelter op de markt plaatsen. Het is voor eigen risico.

 Artikel 6; beoordeling en prijsuitreiking

6.1       Een jury beoordeelt alle deelnemers van de optocht en wordt samengesteld door Stichting Jeugdcarnaval.

6.2       De jury bestaat uit 5 personen.

6.3       De jury geeft per hierboven onder 3.4 weergegeven categorie een beoordeling.

6.4       De jury hanteert de volgende beoordelingsnormen:

 • Het idee
 • Het carnavaleske
 • De afwerking

6.5       Elk jurylid geeft voor de beoordelingsnormen een punt van 0 tot 100

6.6       De Stichting Jeugdcarnaval bepaalt per jaar het aantal en de hoogte van de uit te reiken prijzen.

6.7       De bekendmaking en de uitreiking van de prijzen vindt na de optocht plaats op dezelfde maandag om ongeveer 16.30 uur in de jeugdtent op de markt. Tevens zal de volledige uitslag van de optocht op dezelfde maandag schriftelijke bekend worden gemaakt op de website van de jeugdstichting (www.jeugd-carnaval.nl) en in de regionale weekbladen en lokale omroep.

6.8       De uitslag van de jury is bindend. De puntentoekenning door de individuele juryleden is geheim.

Artikel 7; slotbepaling

7.1       In alle gevallen waarin de bepalingen van dit reglement niet voorzien, beslist de Stichting Jeugdcarnaval.