Huisregels

HUISREGLEMENT
Deze regels gelden zowel in de tent als voor de directe omgeving van de tent.

Algemene  regels:

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van Stichting Jeugdcarnaval die verband houden met de huisregels, moeten direct opgevolgd worden.
  Klachten en of complimenten kunt u direct melden bij bestuursleden.
 • Betreden van de tent is op eigen risico
 • Er is een calamiteitenplan aanwezig.
 • Het Bestuur van Stichting Jeugdcarnaval mag bezoekers weigeren, zonder opgaaf van redenen.
 • Gevonden voorwerpen dient u bij de bar in te leveren. Op te halen t/m de laatste carnavalsdag – dinsdag – bij de bar.
 • Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan gasten jonger dan 18 jaar
 • Het nuttigen van alcohol door personen jonger dan 18 jaar is bij wet verboden.      Bij twijfel zullen wij derhalve om een legitimatiebewijs vragen.
 • Het is verplicht medewerking te verlenen aan controles op wapen- en drugsbezit.
 • Het is verplicht medewerking te verlenen aan een blaastest.
 • Het is niet toegestaan foto’s te maken/te filmen voor commerciële doeleinden, alleen na goedkeuring door het bestuur.
 • Vanaf 20.45 uur alleen toegang voor de jeugd van het voortgezet
  onderwijs t/m 17 jaar
 • Het gebruik van de garderobe is voor iedereen verplicht vanaf 20.45 uur.

Het is verboden om:

 • Diefstal of vernielingen te plegen.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Zich te misdragen.
 • Discriminerende opmerkingen te maken.
 • Beledigingen te uiten.
 • Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
 • Goederen te verhandelen of te helen.
 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden,
  in bezit te hebben.
 • Te roken in de feesttent.
 • spuitbussen ( bijv. deo/ haarlak ) mee naar binnen te nemen
 • Spuitconfetti te gebruiken i.v.m. schade aan de tent.
 • Selfie-sticks mee naar binnen te nemen
 • stiften mee naar binnen te nemen 
 • maskers te dragen waardoor het gezicht niet herkenbaar is
 • party poppers mee naar binnen te nemen

Het is niet toegestaan om:

 • Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.
 • Plastic bekers mee naar buiten te nemen.
 • Geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van de tent.
 • Jassen mee naar binnen te nemen.

De toegang kan geweigerd worden als u:

 • Geen geldig schoolpas of legitimatiebewijs bij hebt voor de toegang van 20.45 uur.
 • Bij twijfel over de echtheid van schoolpas of legitimatiebewijs.
 • Aangeschoten of dronken bent, en/of onder invloed bent van verdovende      middelen.
 • De toegang eerder is ontzegd (ontzegging is gegeven).
 • Niet meewerkt aan controles op wapens en drugs.
 • Niet meewerkt aan een blaastest.

Bij het plegen van misdrijven:

 • Wordt u aangehouden en worden relevante goederen (drugs/wapens) in beslag genomen.
 • Wordt u direct overgedragen aan de beveiliging/politie.
 • Doen wij aangifte of dienen een klacht in.

Alcohol beleid jongeren:

 • Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan gasten jonger dan 18 jaar.
 • Jongeren zijn verplicht om mee te werken aan een blaastest, indien dit geweigerd wordt zal de toegang worden ontzegd. Restitutie van het toegangsbewijs zal niet plaatsvinden.
 • Jongeren die positief blazen (alcohol gebruik) zal de toegang ontzegd worden. Gegevens van de jongeren zullen worden genoteerd en overgedragen aan de des betreffende instanties. Restitutie van het toegangsbewijs zal niet plaatsvinden.

Overige bepalingen:

 • Bij beschadiging van eigendommen en/of goederen aanwezig in de tent is de desbetreffende bezoeker aansprakelijk voor de ontstaande schade. Tevens zal de organisatie alle reparatie en/of vernieuwingskosten verhalen op de aansprakelijk gestelde bezoeker. Indien nodig wordt aangifte van vernieling gedaan bij de politie.

Bij niet naleving van de huisregels:

 • Wordt u uit de tent verwijderd en zal u (eventueel) de toegang tot de tent ontzegd worden.
 • Wordt bij huisvredebreuk de beveiliging/politie ingeschakeld.
 • Worden de ouders/opvoeders direct ingelicht ( indien mogelijk )

Vertrouwenspersoon
Henk van der Meijden h.vdmeijden@kpnmail.nl

Slotbepaling:

 • In alle gevallen waarin de bepalingen van dit reglement niet voorzien, beslist de Stichting Jeugdcarnaval.
 • Stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande mededeling dit reglement eenzijdig te wijzigen.