Optocht

UITSLAG JEUGDOPTOCHT JEUGDCARNAVAL CENTRUM PAPGAT

 

CATEGORIE INDIVIDUEEL

 

 

1

GUUS EN BRAM

DE HOOGVLIEGERS VAN PAPGAT

Guus

Bram

 

CATEGORIE LOOPGROEP

 

 

1

DANSGARDE SUNRISE DIAMONDS

MI CARNAVAL GOAN DEES DANSMA-‘RIETJES’ OMHOOG MEEJ DIE KNIETJES

Lizze vd Sande

Isa Bok

Ivy van Puijenbroek

Puk Brans

Feline vd Einden

Mila vd Wetering

 

2

FORTNITE

GAMEN IS ONS LEVEN, MOGEN WE NOG HEEL EVEN

Eric Klerks

Lucas & Thomas Smidt

Abe van Kemenade

Ruben Smit

Stan de Gouw

Siem & Mees vd Aa

3

FEESTBEESTEN

MUZIEK, DANS EN GEIN MET DEZE FEESTBEESTEN ZAL HET ALTIJD CARNAVAL ZIJN!

Wiep van der Heijden

Jill van de Loo

Zoë van de Loo

 

CATEGORIE WAGENS

 

 

1

DE TOSTI’S

MI CARNAVAL GAON WE DE BOER OP

Bas Smolders

Mees vd Warenburg

Ties Voogt

Tim van Grinsven

2

KLEIN PLEKKERS

AAN ALLE KANTEN MUZIKANTEN

Gijs & Pim Stehman

Wout & Janne Hulsen

Moos & Sef Bouwens

Noud & Eva Harperink

Mees Withoos

Maan Kantelberg

Dieke Verwijlen

 

3

SUPERHELDEN VAN BOSKANT

NEEMT HET KWAAD DE OVERHAND BEL DAN DE SUPERHELDEN VAN BOSKANT

Sep Brans

Mik Brans

Bettie Foolen

 

 

Route Jeugdoptocht

Start 14.11 uur Burgemeester Wernerplein

Laan van Mariëndael – Hertog Hendrikstraat – Heuvel – Markt – Borchmolendijk – Philippusstraat – Coeveringslaan – Ameroyenhof – Neulstraat – Markt

Jeugdoptocht 2024

Ook dit jaar zal er op maandagmiddag 12 februari door SJC Papgat een jeugdoptocht georganiseerd worden. Om 14.11u zal vanaf het voormalig gemeentehuis de optocht vertrekken door het centrum van Papgat. 
Deelname aan de optocht is gratis. Na de optocht kan je gezellig feesten in onze jeugdtent waar ook de prijsuitreiking plaats zal vinden. Doe samen mee met je broertje, zusje, vriendje, vriendinnetje of klasgenootje en geef je op.

REGLEMENT JEUGDOPTOCHT 2024

Doelstelling

Het doel van dit reglement is om de jaarlijkse jeugdoptocht in Papgat op een carnavaleske, veilige en sportieve manier te laten verlopen.
Een doelstelling die door het reglement zelf niet kan worden gegarandeerd, maar wel door de naleving van dit reglement door de deelnemers aan de optocht.

Artikel 1; algemeen

 • Stichting Jeugdcarnaval (hierna SJC) heeft o.a. tot doel het bevorderen en het organiseren van de jeugdoptocht in Sint-Oedenrode (Papgat).
 • De jeugdoptocht (verder te noemen de optocht) is een optocht van carnavaleske uitbeeldingen die jaarlijks op carnavalsmaandag wordt gehouden in Sint-Oedenrode vanaf 14.11 uur tot en met het moment dat de laatste deelnemer de eindbestemming van de optocht heeft bereikt.
 • Deelnemer aan de optocht is degene die door voorafgaande inschrijving aan de optocht deelneemt. Deelnemers dienen zich aan de bepalingen van dit reglement te houden.
 • Iedere deelnemer die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houdt, kan van deelneming aan de optocht worden uitgesloten c.q. kan uit de optocht worden verwijderd.
 • De beslissing tot uitsluiting c.q. verwijdering wordt uitsluitend genomen door Stichting Jeugdcarnaval.

Artikel 2; aansprakelijkheid en verzekering

2.1       De deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.

 Artikel 3; deelname

3.1       De deelname aan de optocht is gratis en staat voor iedereen open die jonger is dan 16 jaar. Personen ouder dan 16 jaar kunnen uitsluitend deelnemen aan de optocht als deelnemer van een groep met een meerderheid aan jeugd.

3.2       De deelname geschiedt door het tijdig invullen en inleveren van het online inschrijfformulier op de website van SJC. Op de dag van de optocht is vanaf 13.00 uur een inschrijfpost bij het vertrekpunt op het Burg. Wernerplein (gemeentehuis). 

3.3       SJC beslist of deelname kan plaatsvinden en in welke categorie de deelnemer wordt geplaatst.

3.4       De deelnemer kan worden geplaatst in een van de volgende categorieën:

 • Individueel (1 of 2 personen)
 • Loopgroepen
 • Wagens

 Artikel 4; Uitvoering/uitbeeldingen

4.1       Iedere deelnemer dient zijn of haar uitbeelding af te stemmen op de normaal te stellen eisen van maatschappelijk fatsoen. Indien een uitbeelding of deelnemer niet als fatsoenlijk kan worden aangemerkt, wordt door SJC een startverbod gegeven c.q. wordt de uitbeelding of deelnemer onmiddellijk uit de optocht verwijderd. Bij twijfel kan vooraf overlegd worden met de organisatie via het secretariaat van SJC.

4.2       De bestuurder dient te voldoen aan de wettelijke eisen om het voertuig te mogen besturen als zijnde een openbare weg. Deelnemende motorvoertuigen dienen tenminste verzekerd te zijn in de vorm van Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen.

4.3       Uitvoering/opbouw voertuigen:

 • Geen (draaiende) onderdelen boven het publiek
 • Ronddraaiende elementen en aandrijvingen dienen op deugdelijke en veilige wijze te zijn afgeschermd.
 • De hoogte moet in verhouding zijn tot de breedte in verband met kantelgevaar.
 • De wagens moeten zodanig geconstrueerd zijn dat er geen sprake kan zijn van verlies van materiaal.
 • Bij de grote wagens wordt verwacht dat er personen meelopen langs de wielen ter bescherming.
 • De uitlaat van aggregaat en de uitlaat van het trekkend voertuig dient vrij te blijven van stoffering en versiering, hete onderdelen dienen afgeschermd te worden met materiaal dat niet brandbaar is (bijv. gipsplaat). Gebruik van (open)vuur is niet toegestaan.
 • Bij wagens welke personen vervoeren moet een deugdelijke railing ter beveiliging aangebracht zijn.
 • Indien het voertuig mechanisch wordt aangedreven door middel van elektra dient het mechanisme te worden uitgevoerd met een dodemansknop.
 • De uitbeelding dient qua draaicirkel en hoogte onderkant wagen in staat te zijn de route moeiteloos te kunnen nemen.

4.4       Geluidsinstallatie

 • Gebruik van geluidsapparatuur is uitsluitend toegestaan gedurende de deelname aan de optocht, alsmede 30 minuten voor aanvang en 30 minuten na afloop van de optocht.
 • Bij gebruik van een geluidsinstallatie dient het geluidsvolume dusdanig te worden geregeld dat dit geen schade aan het gehoor kan veroorzaken. Het geluidsniveau mag maximaal 85 dB bedragen op 10 meter van de wagen gemeten.
 • Explosie-simulators e.d. mogen niet meer dan 85 dB geluid produceren.

4.5       Gasflessen

 • Gasflessen moet goedgekeurd zijn.
 • De gasflessen en toebehoren dienen deugdelijk aangesloten te zijn met de juiste onderdelen.
 • De ruimte waarin de gasflessen staan dient bovendien goed geventileerd te zijn (deugdelijk belucht en ontlucht).

4.6       Aggregaten

 • Het aggregaat moet voorzien zijn van de deugdelijke isolatiebewaking.
 • Het aggregaat dient vrij opgesteld te zijn in een goed geventileerde ruimte (deugdelijk belucht en ontlucht) zodat rook en warmte goed weg kunnen en deze dient afgeschermd te worden met een onbrandbaar materiaal. (gips)
 • De voorraad brandbare vloeistof (max. 5 ltr) mag niet in de omgeving bij het aggregaat worden opgeslagen.
 • Het bijvullen van aggregaten tijdens deelname aan de optocht is in geen geval toegestaan. Eventueel vullen dient voor aanvang van de optocht te geschieden.
 • Kabels en snoeren moeten deugdelijk zijn (onbeschadigd) en correct aangesloten.
 • Alle kabels en snoeren dienen deugdelijk te zijn bevestigd zodat voorkomen wordt dat elektrakabels als struikeldraad gaan fungeren, gaan hangen of los over de grond slepen en daardoor beschadigd raken.
 • Bij een zelfrijdend voertuig komt het aggregaat/compressor in een losse kar achter het voertuig. Bij een getrokken voertuig mag dit op de neus/front van het trekkend voertuig.

4.7       Brandblusmiddelen

 • De wagens dienen een sleepkabel en deugdelijk brandblusmiddelen  (o.a. brandblusser of brandblusdeken) mee te voeren.
 • Indien er gebruik gemaakt wordt van een aggregaat of van gasflessen dient per aggregaat een blusmiddel aanwezig te zijn met een minimale inhoud van 6 kg (poeder of sproeischuim)
 • De brandblusmiddelen moeten zichtbaar zijn en onbelemmerd toegankelijk.

4.8       Rondstrooien van goederen

 • Het is niet toegestaan om goederen vanaf carnavalswagen naar beneden te gooien. Dit in verband met het gevaar dat mensen onder carnavalswagens terechtkomen. Het uitdelen van lekkernij is toegestaan.
 • Het is niet toegestaan confetti of andere strooimiddelen te gooien. Eventuele schoonmaakkosten komen voor rekening van de deelnemer(s).
 • Glas mag in geen enkele vorm worden gebruikt.
 • Er is geen vuurwerk toegestaan.

Artikel 5; route

5.1       De deelnemer en zijn of haar uitbeelding dient de route in zijn geheel uit te lopen/rijden, dat wil zeggen van opstelplaats tot en met het einde van de route (op de Markt).

5.2       De deelnemers dienen de aanwijzingen van de politie, EHBO, brandweer, verkeersregelaars en SJC op te volgen en alle door hen gewenste medewerking te verlenen.

5.3       De route wordt voor aanvang van carnaval op de website van SJC vermeld.

5.4       De deelnemers dienen zich op de maandag van de optocht tussen 13.00 uur en 14.00 uur op te stellen in de Laan van Mariëndael (naast het voormalig gemeentehuis).

5.5       De deelnemers lopen op volgorde van startnummer.

5.6       De optocht vertrekt om exact 14.11 uur. Deelnemers die te laat komen, sluiten voor de prinsenwagen aan, maar kunnen niet meedingen naar prijzen.

5.7       Het parkeren van wagens / attributen op de Markt na afloop van de optocht is voor eigen risico.

 Artikel 6; beoordeling en prijsuitreiking

6.1       Een jury wordt samengesteld door SJC en beoordeelt alle deelnemers van de optocht.

6.2       De jury bestaat uit 5 of meer oneven aantal personen.

6.3       De jury geeft per hierboven onder 3.4 weergegeven categorie een beoordeling.

6.4       De jury hanteert de volgende beoordelingsnormen op de deelname van de jeugd (waarbij volwassenen beperkt mogen ondersteunen):

 • Het concept
 • Het carnavaleske
 • Het gebruik van materialen en de afwerking
 • De uitvoering van de deelnemers

6.5       Elk jurylid geeft voor de beoordelingsnormen een punt van 0 tot 10.

6.6       SJC bepaalt het aantal en de hoogte van de uit te reiken prijzen.

6.7       De bekendmaking en de uitreiking van de prijzen vindt direct na de optocht plaats om ongeveer 16.30 uur in de jeugdtent op de Markt. Tevens zal de volledige uitslag van de optocht voor het einde van carnaval schriftelijke bekend worden gemaakt op de website van SJC (www.jeugd-carnaval.nl) en na afloop van carnaval in de regionale media.

6.8       De uitslag van de jury is bindend. De puntentoekenning door de individuele juryleden is geheim.

Artikel 7; slotbepaling

7.1       In alle gevallen waarin de bepalingen van dit reglement niet voorzien, beslist SJC.